Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj
07 305 33 77 info@finline.si

Dejavnosti

Strokovno, fleksibilno in zanesljivo opravljamo vse vrste računovodskih dejavnosti:

 • Priprava, urejanje in knjiženje poslovne dokumentacije, vodenje glavne knjige ter dnevnikov knjiženja za družbe, društva, samostojne podjetnike in zavode,
 • obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc,
 • spremljanje terjatev in obveznosti ter pošiljanje opominov,
 • obračun plač, regresa, božičnice in ostalih prejemkov iz delovnega razmerja,
 • obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po Zakonu o dohodnini, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, najemnine),
 • obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, študentom in dijakom za obvezno praktično delo,
 • vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
 • izdelava podatkov za dohodnino, oddaja poročil na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), AJPES in DURS,
 • pomoč pri zaposlitvah (izdelava pogodbe o delu, prijava in odjava delavca),
 • obračun najemnine in oddaja poročil za poslovni najem prostorov,
 • izdelava letnih računovodskih poročil za d.o.o., d.n.o., s.p., društva, sindikate in javne zavode in zasebne zavode,
 • davčno ter poslovno svetovanje,
 • izdelava medletnih ocen poslovanja podjetja,
 • vlaganje e-izvršb,
 • računovodstvo na terenu,
 • priprava in oddaja vlog za razpise za subvencije in nepovratna sredstva.

kalkulator-graf